1. Predaj zváracích strojov a zariadení zváracích pracovísk, poradenstvo v obore zvárania, zváracie techniky, kovovýroby a obrábanie kovov.

Katalog dle zboží

Právě se nacházíte zde: » Zváračky Zváranie - Prodej zváracie techniky » 

1. Základní údaje

Dodavatel:
Svařovací technika Znojmo

Dobšická 2,
669 02 Znojmo

IČO: 62848160
DIČ: CZ7510054739
Email: info@elsvar.cz

Kontakt: Jindřich Vaculík
Email: info@elsvar.cz
Mobil: 602 119 299


 

 Obchodní – reklamační a dodací podmínky pro internetový obchod

Zákazník se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

 1. Úvodní ustanovení
  Provozovatelem tohoto internetového obchodu:
 2. Svařovací technika Znojmo, Došická 2, 669 02 Znojmo, IČ 62848160, tel: 00420 602119299
 3. Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e-mailem info@elsvar.cz nebo osobně v provozovně firmy. 

   
 4. Objednávka, uzavření smlouvy
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky na číslo 00420 602119299, e-mailem info@elsvar.cz  či písemně (poštou na adrese: Svařovací technika Znojmo, Dobšická 2, 669 02 Znojmo). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou. Jednotlivé popisy a obrázky zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám. 

   
 5. Dodací podmínky, termín
  Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží. Prodávající dodá zboží do 3 dní (je-li zboží skladem), nejpozději však do 7 dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. II či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Pokud by byla dodací lhůta delší, zákazník by na tuto skutečnost byl telefonicky nebo e-mailem upozorněn. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. 

   
 6. Platební podmínky, slevy
  Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případe zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
  V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Kupující může za zboží zaplatit dobírkou nebo proforma fakturou (způsoby platby). Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
   
 7. Přepravné : 
  prioritní zásilka Česká pošta - 3 pracovních dní od expedice+poplatek za dobírku. Náklady na přepravu zásilky jsou uvedeny v oddíle " Doprava ". 

   
 8.  Záruka, reklamace, doklady
  Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady,nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným rádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do 10 dní ode dne obdržení reklamace. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem, bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: Svařovací technika Znojmo, Dobšická 2, 669 02 Znojmo, IČ 62848160, tel: 00420 6021192994. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace vyřizuje prodávající Svařovací technika Znojmo, Dobšická 2, 669 02 Znojmo, IČ 62848160, tel:00420 602119299   Upozornění: bude-li porušen originál. obal, nelze již uplatňovat právo na změnu objednaného zboží! Viz ust.  §u 53, odst. 7, písm d. Občanského zákoníku. 

   
 9. Ochrana osobních dat
  Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu info@elsvar.cz, kde musí uvést znění registrace, kterou chce zrušit. 

   
 10. Odstoupení od smlouvy
  V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 2 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží.

   
 11. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků

 


  Protože se množí dotazy zákazníků k poplatkům peněžních ústavů za převod peněž z € na Kč, prosíme naše zákazníky o prostudování oddílu Platobné podmienky 


 

 Převodní poplatky mezi bankami mohou být až ve výši 14,- i více € na které nemáme vliv,

 a tyto poplatky nemůžeme započítat do ceny zboží, protože je neznáme.